Navigation close button

Privacy Policy

Privacyverklaring van F.V.Moeder de Gans

Deze privacyverklaring heeft betrekking op URL: moederdegans.be, moederdegans.com, moederdegans.nl en moederdegans.info

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van F.V. Moeder de Gans, Teuven-Dorp 60, 3793 Teuven, met ondernemingsnummer 0717.945.894.

1. Doel van de privacyverklaring

F.V. Moeder de Gans streeft naar de ontwikkeling van een interactieve omgeving op internet met informatie en degelijke communicatie die voor iedereen verrijkend is. Daarom beschouwen wij uw persoonlijke gegevens als uw eigendom en zijn uw emails vertrouwelijk.

Deze verbintenis betekent ook dat wij aan alle gebruikers van Moeder de Gans vragen de gedragscode te volgen die van kracht is en mee te werken aan de opbouw van deze interactieve omgeving.

F.V. Moeder de Gans hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website en gaat zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving.

De Privacywet van 1992 verandert op 25 mei 2018 in Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van je persoonsgegevens door F.V. Moeder de Gans, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze verklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens die jij ons bezorgt

F.V. Moeder de Gans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Legitimatiebewijs
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

3. Cookies

De website van Moeder de Gans gebruikt enkel de strik noodzakelijk cookies om de website te laten functioneren, de zogenoemde “first party cookies”. Ze worden door de website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren en de gebruikservaring op de website te verbeteren.
Daarnaast gebruiken wij ook “third party cookies”. Deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat de website van Moeder de Gans de statistieken van Google Analytics gebruikt.
Wanneer je alle cookies wenst te vermijden kan je surfervaring over het algemeen minder vlot verlopen. Bepaalde (delen van) websites zullen dan niet functioneren. Het is met andere woorden geen goed idee om cookies volledig te blokkeren.

Om het aantal bezoekers op onze website bij te houden maken wij ook gebruik van de service van hitslink.com.

De firma’s hitslink.com beschikt over een privacy policy die vrijwel niet afwijkt van de privacy policy van Moeder de Gans.
De gegevens die deze firma’s verzamelen via onze website staan alleen ter beschikking van Moeder de Gans zelf.

4. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

F.V. Moeder de Gans verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van je betaling.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
 • uitvoeren.
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze btw listing.

5. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening uit te voeren, te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals collega ondernemers wiens diensten wij via onze website aanbieden en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens worden indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten we een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van F.V. Moeder de Gans verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij.

 

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

6. Hoelang bewaren we jouw gegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn (zie deel 4 van de privacyverklaring).

Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 7 van de privacyverklaring).

7. Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

 • Het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens.
 • Een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens.
 • Een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Een verzoek tot algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens .
 • Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft).
 • Een klacht in te dienen met betrekking tot de werking van jouw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je ons bezorgen via de kanalen die vermeld worden in deel 10 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam Privacycommissie).

Je vindt de contactgegevens hier: https://www.privacycommissie.be/nl/contact.

8. De beveiliging van jouw persoonsgegevens

F.V. Moeder de Gans doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van Nationale en Europese wetgevingen en verzekeren op deze manier de bescherming van jouw rechten.

9. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed zouden kunnen hebben op jou.

10. Contactgegevens F.V. Moeder de Gans

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

F.V. Moeder de Gans

Teuven-Dorp 60
3793 Teuven
+32 (0)4 381 22 85
info@moederdegans.be

Translate »